مفاهیم پایه ی کد نویسی

619

در این فیلم کوتاه به بررسی موارد مبنا برای شروع کد نویسی پرداخته ایم.

پیورسافت
پیورسافت 8 دنبال کننده