1000 سال نگهت میدارند بخاطر گناه....../نامحرم / غیبت / تهمت / مجلس گناه /صلوات ب

216

1000 سال نگهت میدارند بخاطر گناه....../نامحرم / غیبت / تهمت / مجلس گناه /صلوات بر محمد وال محمد