بزرگان سینما از 2001 ادیسه فضایی می گویند!

1,750

صحبتهای تعدادی از بزرگترین کارگردانان سینما (استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسزی، جیمز کامرون) درباره شاهکار بی بدیل استنلی کوبریک «2001: ادیسه فضایی»