تعزیه در کیش - طفلان مسلم - قسمت 1- کیش 1386

1,603
سالهاست که با وجود رسانه های مختلف وآشنایی شبیه خوانان با اجراهای مختلف اقسام هنرهای نمایشی از سینما تا... به این باور رسیده اند که باید در کنار آواز موسیقی اجرای صحیح تعزیه خود را از نظر فن بیان و حرکات نمایشی نیز ارتقا دهند که این امر موجب می شود مجموع عوامل موثر در یک تعزیه بیننده را بیشتر با موضوع همراه سازد اگر دقت کنید می بینید در فیلمهای تقدیمی تعزیه خوانها متناسب در کنار آواز , موسیقی , البسه با موضوع و لوازم ساده صحنه چگونه از حرکات نمایشی برای بیان بهتر مطالب خود استفاده میکنند
pixel