کلیپ پزشکی-جراحی تومور نخاع توسط دکتر میرسعید،پزشک جراح مغز و اعصاب 26712439

488

کلیپ پزشکی-جراحی تومور نخاع توسط دکتر سید شهاب قاضی میرسعید،متخصص جراحی دیسک،ستون فقرات،مغز و اعصاب-نوبت دهی مطب26712439-26712436