مشاهده و تصویر برداری از یک پلنگ بیمار در پارک ملی تندوره درگز

1,649
pixel