آلمان -فرانکفورت-میدان رومر

768

نمایی کوتاه از میدان رومر فرانکفورت که قدیمی ترین میدان این شهر است و کلیساها و کافه های بسیار زیبایی دور تا دور آن را احاطه کرده است . این میدان در جنگ جهانی دوم به طور کامل تخریب شده بود و بعدها دوباره به شکل سابق باسازی شد . شهریور 1388