چهره برجسته فولادی سال 1392 - حوزه دانشگاهی

12

معرفی چهره برجسته فولادی سال 1392 کشور در حوزه دانشگاهی در چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد جناب آقای دکتر مجید صادق آذر از دانشگاه تهران www.isss.ir www.isssconf.ir