تمام ناتمام - امید نعمتی

2,103

تو بیا ای یار دیرین! تو بیا ای شور شیرین! / که به صحراها و دریاها بباریم // تو بیا ای باد و باران! به تن خشک خیابان / شاخه ای از باغ فرداها بکاریم // تو بیا باهم دوباره، در شب سرخ ستاره / آسمانی از کبوترها بپاشیم // تو بیا ای خندهٔ دور! در سحرگاهان پرنور / سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم // تمام کهکشان نشانه از تو دارد / زمان بدون تو سر گذر ندارد // جهان به اعتبار خندهٔ تو زیباست...

نماهنگ ها
نماهنگ ها 19 دنبال کننده