سومین اپل وایت هستم❤کپشن

89

آترینا بهم اجازه داد سومین باشم

❤..:::ELINA❤GARDNER:::..❤

❤..:::ELINA❤GARDNER:::..❤

5 ماه پیش
ما هنوزم اپلیم.ببین ما هنوزم اپلییییییییممم.سومین اپل ها فکر نکنی اولین.ما سومینیممم.غزل؟ من رفتم به اولین گفتم که ما اولین بودیم گفت :میتونی سومین باشی گلم'.بله .غزل جواب بدههههههههه
❤..:::ELINA❤GARDNER:::..❤

❤..:::ELINA❤GARDNER:::..❤

5 ماه پیش
تویی غزل؟ منم شریکت بودما منو یادته؟ الینا عم.همونی اومدی و بم گفتی باهام شریک منم شدم.یادته؟
....

....

5 ماه پیش
من اولینم اگه میخوای اپل بهتری باشی آخرین ویدیوم بدووووو!
....

....

5 ماه پیش
....

....

6 ماه پیش
من دومینممم قفولی ی
❤¹❤

❤¹❤

6 ماه پیش
قبولی
Baran

Baran

6 ماه پیش
قبولی..