حقارت برجامی

361
با برجام حقارتی به ایران تحمیل کردند تاریخی روحانی رکورد بدترین دولت تاریخو زد از همه نظر
pixel