رنگ مهربانی(نیکوکاران شریف)(الارو)

318

مهم نیست مهربانیت چه رنگی باشد، مهم این است که نشان یک رنگی دل توست. با رنگ مهربانی ،به رویاهای یک کودک رنگ تازه ای ببخشیم!