مباحث ویژه 2 - جلسه 15 (image captioning)

744

در این جلسه میزبان آقای مهدی زاده بودیم و ایشان مبحث image captioning را در فریم ورک Keras آموزش دادند.