پروژه دانه چین شمال

24
این پروژه در شمال کشور با گروه مهندسی سوران سوله شمال طراحی و اجراء شده است. پروژه دانه چین - استان مازندران - شهرستان آمل
pixel