مانور ERP قشم ایر

690

گوشه ای از تصاویر مانور ERP قشم ایر در عملیات امداد و نجات هوایی ایران

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده