لحظه دیدنی خوشحالی کی روش در برد ایران از مراکش

1,080

به گزارش ایران رویداد لحضه خوشحالی مردم و تشکر بازیکنان از مربی کی روش در برد بازی ایران از مراکش دیدنی شد.