آمار، امانت و پایه اصلی برنامه ریزی کشور است

164
طبق قانون، مسوول اعلام آمار مرکز آمار ایران است
pixel