پل زدن با هالتر روی نیمکت

9,658
Barbell Hip Thrust
ایران بادی بیلدینگ 1.6 هزار دنبال کننده
pixel