دعای دکتر علی شریعتی

6,398

ای خداوند به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دین داران ما دین و به مومنان ما روشنایی و....... ببخش

کیانوش
کیانوش 162 دنبال کننده