الگوی ترتیل آموزشی / جمع خوانی

395
الگوی ترتیل آموزشی ( مرحله دوم روان خوانی ) به روش : جمع خوانی / انتظار می رود در فرایند آموزش خواندن قرآن، در دوره دوم ابتدایی، دانش آموزان مهارت روان خوانی آیات را به صورت آهنگین و جمع خوانی كسب كنند. / قابل اجرا در برنامه ویژه مدرسه ( بوم ) / برای تهیه قرائت كامل آیات كتاب درسی به شیوه جدید با آقای محمد مهترانی ( 09122333023 ) تماس بگیرید. // فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com/
pixel