کنوانسیون #حقوق_کودکان در سازمان ملل از چه سخن می گوید؟

106

برخورداری از احترام اجتماعی و برابری فقط حقِ بزرگسالان نیست. کودکان زیر 18 سال هم حق دارند در محیطی ایمن و آرام بازی کنند، یاد بگیرند و شکوفا شوند.