گفتار 120 «آشفتگی پست مدرنیسم و لزوم توجه به ادبیات،هنر و دین در عصر کامپیوتر»

38