رفتار خوب رونالدو با هوادار

701

رونالدو در حالی سوار اتوبوس تیم شده بود به احترام هوادار خود از اتوبوس پیاده شد و با او عکس گرفت.