آموزش ترکی استانبولی - درس شصت وسوم (کلمات مشابه)

98

سری جدید #درس کوتاه و کاربردی زبان #ترکی استانبولی توسط #استادفراهانی مدیر موسسه #رواک در #استانبول