زنگنه: ایران باید از هرگونه تصمیمی درباره کاهش سطح تولید مستثنی باشد.

107

بیژن زنگنه در بدو ورود به هتل کمپینسکی وین و در آستانه نشست ۱۷۵ اوپک: تا زمانی که تحریم هست، در هیچ توافقی درباره تولید شرکت نمی کنیم @GeraaMedia