ضدعفونی کردن روستای سوورەتوو

45
گەنبڕکردنی ئاوایی سوورەتوو Coronavirus disinfection - Souratou village ضدعفونی کردن روستای سوورەتوو
pixel