وداع الحسین(ع)-ماذاجری

559

مسرحیة ماذا جری فرقةموعود التابعة لهیئة صوت الحق ایران الخفاجیة أخراج وسیناریو/مصطفی الچلداوی منتج متفذ /قیس مهدی التمیمی

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1