استاد غلوش_مریم؛مطففین؛علق_tartila.ir

1,101

این تلاوت در سال 1368 و در حسینیه حضرت امام خمینی اجرا شده است

۴ سال پیش
مذهبی
#