آموزش برش و سانسور فیلم با Vidiot و زیرنویس با سابزبر

1,660

در این آموزش با دو نرم افزار یاد شده فیلمی را سانسور کرده و زیرنویس را نیز همزمان برش زده و هماهنگ نگاه می داریم. https://sourceforge.net/projects/vidiot و https://github.com/m-audio91/SubzBor . آموزش برای کاربران لینوکس و ویندوز قابل استفاده می باشد

pixel