خانم هایی که عقب نشینی در پیشانی دارند ،کاندید کاشت مو

1,701

خانم هایی که عقب نشینی در پیشانی دارند ،کاندید کاشت مو هستند؟ برای این افراد کاشت مو قابل انجام است ،اگر طبق اصول صحیح انجام شود نتیجه رضایت بخشی را در پی خواهد داشت