ترفند شماره16-آبجت سازی در آرشیکد-آبجکتهای سبک

171

هر روز به معرفی این ترفندها اضافه می شود در اینستاگرام ببنید. https://Instagram.com/archicadram مقایسه برتریهای نرم افزار آرشیکد نسبت به رویت که با تحقیق و پژوهش انجام گرفت

pixel