تمرین بدنسازی و استقامتی کیوکوشین

1,312
بخشی از تمرین استقامتی-هوازی شیهان سید هادی غیاثی نماینده اویاما کاراته شمال شرق کشور
pixel