خواهی بشوی رسوا !! همرنگ جماعت شو

16

دوست من! من میگم خواهی بشوی رسوا همرنگ جماعت شو! یادت باشه همیشه تاریخ ثابت کرده که بیش از 90 درصد همه مردم در همه جای دنیا در همه تاریخ راه اشتباهی میروند و اگر شما همرنگ جماعت بشوید راه اشتباهی خواهید رفت شما باید بدون توجه به زندگی اکثریت مردم برای خودت سبک شخصی داشته باشی و طبق اون سبک شخصی خودت که زحمت کشیدی ... .............. ادامه در وبسایت ................ https://www.naserkral.com/files/details.php?id=16title= ............. موسسه هم اندیشی کرال

naserkralcom
naserkralcom 1 دنبال کننده