اسرار شب نیمه شعبان ختم یس و شستن سر با ختمی و مورد

686

از اعمال شب نیمه شعبان برای سلامتی و دفع بلایا