مسئولین جمهوری اسلامی مانند مردان دیّوث و بی شرف - آیت الله وفسی

400

حقیقت و چرایی کوتاهی مسئولین در اجرای احکام اسلام و حلّ مشکلات