بدون تعارف با مرتضی سلطانی مدیر شرکت زرماکارون

1,261
یک روز در صنعت ماکارونی واردکننده بودیم، اما امروز به طور کل خودکفا و حتی صادرکننده ایم. دستاوردی که آن را مدیون کارآفرینان این حوزه هستیم. بدون تعارف این هفته خبر 20:30 به سراغ یکی از این عزیزان رفته است. مرتضی سلطانی مدیرعامل شرکت های زرماکارون.www.drsadatinejad.com
pixel