قبل و بعد صافکاری و ترمیم فرورفتگی بر روی پورشه پانامرا

472
فیلم قبل و بعد ترمیم فرورفتگی بر روی درب پورشه پانامرا، صافکاری بدون رنگ انجام شده، با ابزار خاص در کلینیک خودرو ایرانیان. آدرس سایت www.clinic-khodro.ir
pixel