زنجیره ارزش «فهرست مقدس» در برنامه رضا رشید پور

385

توضیحاتی در مورد زنجیره ارزش و محصولات جانبی «فهرست مقدس» در برنامه حالا خورشید با اجرای رضا رشید پور