دارابکلا ، بحث پزشکی دکتر عارف زاده در شبکه فارس قسمت۲

117

دارابکلا ، ساری ، مازندران ، بحث پزشکی دکتر عارف زاده در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، قسمت دو