نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان 1399

82
نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان ️ پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید 15الی 20 آذرماه 1399 لینک شرکت در نمایشگاه : https://resweek.hormozgan.ac.ir روابط عمومی دانشگاه هرمزگان
pixel