فیلم آموزش کنترل فرآیند آماری SPC - کنترل کیفیت آماری

271

در این فیلم آموزشی به تشریح کنترل فرآیند آماری SPC و کنترل کیفیت آماری،با استفاده از نرم افزارهای MINITAB, Excel پرداخته میشود. کلیه سرفصلها در این محتوا تشریح و مثالهای عددی در نرم افزارهای MINITAB, Excel پیاده سازی میشود.