تزریق بوتاکس ناحیه پیشانی

332

تزریق بوتاکس ناحیه پیشانی با تکنیکی که ابروها کاملا طبیعی است و بالا رفتن ابرو وجود ندارد