گنجینه تجربه ها | آنونس پرده ی اول . سلطان حسین فتاحی

104

در پرده ی اول مستند گنجینه تجربه ها با یکی از پیشکسوتان کارآفرینی گفت و گو کردیم. | آنونس گفت و گو با سلطان حسین فتاحی بنیانگذار صنایع امرسان