ج9-ه4-آموزش توسعه برندشغلی و خودمربیگری-نتایج آزمایشگاه

207

در این سخنرانی آخر، یعنی جلسه نهم از هفته چهارم، نتایج فعالیت های آزمایشگاه توسعه شغلی در دوره دوم از توسعه برند شغلی را مرور خواهیم کرد.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده