آموزش ریاضی۳ تجربی - جلسه7- نسبتهای مثلثاتی مجموع زوایا

1,038

مرور پیش نیازهایی از ریاضی1 و ریاضی2، تعریف نسبت مثلثاتیِ کتانژانت و نمایش هندسی آن روی دایره ی مثلثاتی، اتحادهایی پیرامون نسبت های مثلثاتیِ مجموعِ دو زاویه، استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای بررسی مفاهیم درس، بخش دوم از فصل دوم کتاب (صفحات 31 تا 38 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده