بازار سیاه و سیاستهای ضد تولید در بخش کشاورزی واقعا در دستان کیست ؟

10
بازار سیاه و سیاستهای ضد تولید در بخش کشاورزی واقعا در دستان کیست ؟ آیا دولت سیاستهای بخش کشاورزی خود را به عمد اینگونه قرار میدهد و یا واقعا تحت فشار تحریمهای ناجوانمردانه است و کاری از دستش بر نمی آید .
pixel