آموزش HTML بخش 6 - HTML Attributes

27

در این بخش ویژگی های تگ های html یا همان Attributeها را معرفی و بررسی می کنیم و خلاصه ای از CSS را به منظور درک بهتر موضوع بیان خواهیم کرد.

pixel