پارک علم و فناوری فارس

157

ساختمان نوآوری؛ حوزه ریاست، معاونت ها، مدیریت ها و سالن های جلسات و اجلاس در این ساختمان واقع شده است.