دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 38

16

شماره سی و هشت-1397/11/23 در برنامه شماره سی و هشتم دیدبان حقوق کسب و کار از : سیگاری باید سیگار شناسه دار دود کنند! متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi