تکمیل کریدور ریلی جنوب - شمال

71
راه آهن ایران تا چین متصل شده و پیوند با همسایگان عمیق تر شده است/ بزودی راه آهن ایران و عراق متصل می شود/ تکمیل کریدور ریلی جنوب - شمال زنجیره ای از روابط تجاری از شرق تا اروپا ایجاد می کند
pixel